top

Informacja o domu wczasów dziecięcych:


Dom wczasów dziecięcych, zgodnie z art.2 pkt 7. Ustawy o systemie oświaty (Dz. U z 2015r. poz. 2156 z p.zm.), jest placówką zapewniającą opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania czyli placówką przeznaczoną do okresowego pobytu dzieci i młodzieży w celu wspierania ich fizycznego i psychicznego rozwoju oraz wzmocnienia ogólnej kondycji psychofizycznej i kształtowania zachowań prozdrowotnych, z wykorzystaniem lokalnych warunków klimatycznych. Dom wczasów prowadzi działalność dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. 

Dom Wczasów Dziecięcych w Jodłówce Tuchowskiej może przyjąć od 60 do 140 wychowanków w zależności od pory roku. Obiekt placówki składa się z budynków sypialnych, budynku stołówki z zapleczem kuchenno - magazynowym oraz odkrytego basenu kąpielowego /czynnego w wakacje/. Należący do placówki teren jest ogrodzony. Organem prowadzącym DWD jest Starostwo Powiatowe w Tarnowie a organem nadzorującym Kuratorium Oświaty w Krakowie. 

Obiekt w Jodłówce Tuchowskiej posiada: 

 • siłownię;
 • salę do zajęć manualnych
 • salę tenisa stołowego
 • pracownię komputerową (20 stanowisk);
 • świetlicę ze sprzętem audiowizualnym, księgozbiorem oraz bogatą wideoteką;
 • odkryty basen kąpielowy czynny w wakacje


 • sypialnie 3, 4-ro osobowe odpowiednio wyposażone, na każde dwa pokoje mieszkalne przypada 3-częściowy węzeł sanitarny;
 • plac zabaw

 


bogaty sprzęt dydaktyczny, sportowo - rekreacyjny (w tym rowery i aparaty fotograficzne, narty itp.);

wynajmujemy w pobliskiej szkole  sale lekcyjne, salę gimnastyczną i boiska;

Obiekt w Kołkówce posiada:

 • sypialnie 4, 6, 7 osobowe


 • salę gimnastyczną
 • świetlicę

 • salę tenisa stołowego

bogaty sprzęt dydaktyczny i rekreacyjno-sportowy, boisko.Aktami regulującymi działalność domu wczasów dziecięcych są:                                                           

1)  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005r. w sprawie ramowych statutów placówek publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 52, poz. 466); 

2)  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. z 2015r.  poz. 1872).                                                        Oferta turnusów:                                                 


Organizujemy turnusy połączone z nauką szkolną oraz turnusy feryjne:  

 • rekreacyjno-wypoczynkowe ; 
 • ekologiczne;  
 • integracyjne;  
 • profilaktyczno – zdrowotne;  
 • rehabilitacyjne, dla dzieci z wadami postawy, wymowy, schorzeniami górnych dróg oddechowych i dla dzieci alergicznych;  
 • profilaktyczno – wychowawcze dla dzieci i młodzieży zagrożonych patologią i z zaburzeniami zachowania;  
 • kolonie;  
 • zimowiska;  
 • i in. w zależności od potrzeb.  

Szczegółowe oferty turnusów specjalistycznych uzgadniamy z zainteresowanym 


Organizacja i przebieg turnusu: 


Po przyjeździe do placówki dzieci i młodzież dzielimy na grupy. Każda grupa wychowawcza ma stałych wychowawców. Zajęcia odbywają się w grupach wychowawczych. Zajęcia lekcyjne natomiast odbywają się w zespołach klasowych.  Zazwyczaj przyjeżdżające klasy są zarazem grupami.

Zgodnie z § 57 ust. 1 wyżej cytowanego rozporządzenia (2) wychowankowie przebywający w domu wczasów dziecięcych spełniają obowiązek szkolny lub obowiązek nauki przez uczęszczanie do szkoły funkcjonującej w domu wczasów dziecięcych lub do szkoły poza domem wczasów dziecięcych. Zajęcia lekcyjne realizowane są wspólnie przez wychowawców DWD oraz przyjeżdżających nauczycieli zgodnie ze skierowaniem i programem nauczania dostarczonym z macierzystej szkoły lub programem edukacyjnym placówki. Pozostałe zajęcia wg programu ustalonego na czas pobytu  na podstawie programu edukacyjnego, profilaktycznego i wychowawczego placówki. Na turnusach specjalistycznych realizowane są również dodatkowo odpowiednie programy przez odpowiednich specjalistów. W trakcie trwania turnusu zapewniamy ponadto smaczne, domowe jedzenie: 4 - 5 posiłków dziennie, doraźną opiekę medyczną (w razie potrzeby) oraz organizację odpowiednich wycieczek programowych.

Nauczyciel, który przyjeżdża z klasą realizuje w domu wczasów swój obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin, który realizowałby w swojej macierzystej szkole, proporcjonalnie do czasu pobytu (np. 18 godzin tygodniowo, gdy nie ma nadgodzin) potwierdzony na skierowaniu przez dyrektora szkoły. Realizuje go na zajęciach dydaktycznych i wychowawczych. Jednostka zajęć lekcyjnych trwa 45 min.  Jednostka zajęć pozostałych (wycieczki, dyżury na posiłkach, itp.) trwa 60 min.


Ceny: 


Cena osobodnia dla dzieci i młodzieży wynosi obecnie 34,00 zł/osobodzień i obejmuje tylko pobyt bez dowozu, ubezpieczenia i wycieczek. Kwota odpłatności zmienia się wraz ze zmianą przeciętnego wynagrodzenia w kraju ogłaszanego co kwartał w Monitorze Polskim. W cenie natomiast ujęta jest realizacja odpowiedniego programu wraz z materiałami do zajęć oraz opieką pedagogiczną. Odpłatność innych osób przyjeżdżających z grupą: nauczyciel realizujący w trakcie pobytu swój obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin - w chwili obecnej 12,00 zł/osobodzień / koszt tzw. stawki żywieniowej/  pozostali nauczyciele, rodzice, kierowcy i inne osoby - 70,00 zł/osobodzień.


                                                 Informacje o miejscowości:                                    


Jodłówka Tuchowska to jedna z atrakcyjniejszych turystycznie miejscowości byłego województwa tarnowskiego obecnie małopolskiego. Położona jest na malowniczych terenach Pogórza Ciężkowickiego z pięknym górzystym krajobrazem w mikroklimatycznej strefie Pogórza Karpackiego. Tereny te charakteryzuje największe napromieniowanie słońcem w Polsce. Północna część Jodłówki leży na terenie Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, jest to najatrakcyjniejsza część parku, najpiękniej ukształtowana, bogata w lasy, piękne doliny i jary zwane po miejscowemu paryjami oraz liczne szemrzące strumyki. Dzisiejsza Jodłówka to piękna miejscowość, która zachwyca oczy turystów o każdej porze roku. Większość wioski, a szczególnie wzniesienia porośnięte są pięknymi lasami mieszanymi liściasto-iglastymi. One właśnie nadają jej swoistego uroku i wdzięku. Przez Jodłówkę prowadzą szlaki turystyczne (żółty i niebieski). Występujące tu zanieczyszczenia powietrza mieszczą się w granicach błędu statystycznego, a klimat jest zbliżony do mikroklimatu przedwojennej Rabki. Wszystkie te walory, oraz inne pozytywne okoliczności sprawiły, że w 1991 roku wykorzystując obiekt wybudowany przez Instytut Badań Jądrowych ze Świerku pod Warszawą utworzono w Jodłówce Tuchowskiej Dom Wczasów Dziecięcych.

CMS Tractable
Marketing Studio