top

Informacja o zajęciach:
Dom wczasów dziecięcych, realizując śródroczne turnusy połączone z nauką prowadzi różnorodne zajęcia w tym lekcyjne w uzgodnieniu ze szkołą.
Poniżej przykładowy harmonogram zajęć turnusu trwającego od 9.00 pierwszej doby do 9.00 rano ostatniej doby /5 dób/ :

Pierwszy dzień:
9.00-13.00
Zajęcia wychowawcze:
Przywitanie, zakwaterowanie, podział na grupy. Śniadanie.  Omówienie zasad pobytu w DWD, regulaminów oraz przepisów BHP i p. poż. Zajęcia integracyjne z wychowawcą. Edukacja regionalna i krajoznawcza: Spacer po okolicy. Topografia wsi. Edukacja ekologiczna: Mikroklimat Jodłówki Tuchowskiej. Fauna i flora okolicy.*
Zajęcia wieczorne (19.30-21.00): Zajęcia kulturalno-rozrywkowe: Dyskoteka. Zajęcia rekreacyjno – sportowe: Tańce integracyjne i tańce w kręgu. Zajęcia wychowawcze: Wybory samorządu turnusu. Nasze zasady.

Kolejne 4-ro godzinne bloki zajęć ( 9.00-13.00 i 14.30-18.30)  zajęcia do wyboru

 1. Edukacja artystyczna: Warsztaty wikliniarskie w gospodarstwie „Pod Skałą”- zagroda edukacyjna (za dodatkową opłatą).
 2. Edukacja regionalna i krajoznawcza: Piesza wycieczka na górę Brzanka. Partyzanci na Ratówkach w czasie II wojny światowej. Edukacja ekologiczna: Park Krajobrazowy Pasma Brzanki. Porosty wskaźnikiem czystości powietrza. Rozpoznajemy typowe gatunki drzew.
 3. Edukacja regionalna i krajoznawcza: Piesza wycieczka do kapliczki słupowej z XVI w. Legendy związane z Jodłówką Tuchowską. Edukacja ekologiczna: Osobliwości przyrodnicze występujące na terenie wsi /pomnik przyrody – drzewo lipa/. Rozpoznajemy rośliny i zwierzęta żyjące na łące.
 4. Edukacja artystyczna: Przygotowanie repertuaru do ogniska. Zajęcia rekreacyjno-sportowe: Olimpiada sportowa.
 5. Zajęcia rekreacyjno – sportowe: Ćwiczenia ogólnorozwojowe na siłowni. Zajęcia cyrkowe. Zajęcia psychoedukacyjne /z psychologiem/: Poznajemy się lepiej – warsztaty integracyjne.
 6. Edukacja informatyczna i multimedialna: Multimedialne zamieszanie. Zajęcia psychoedukacyjne: Zabawy relaksacyjne. Zajęcia rekreacyjno-sportowe: Krótkie układy choreograficzne. Cheerleaderką być- przygoda z pomponami. 
 7. Edukacja regionalna i krajoznawcza: Dzień regionalny- zwiedzanie miejscowej izby muzealnej (za dodatkową odpłatą), pokaz strojów ludowych Pogórzan, nauka tańców regionalnych, degustacja swojskich potraw, zapoznanie z pogórzańskimi tradycjami.
 8. Edukacja informatyczna i multimedialna: Pamiątka z pobytu w Jodłówce Tuchowskiej. Zajęcia rekreacyjno-sportowe: Zespołowe gry sportowe. Gry i zabawy ruchowe. Edukacja artystyczna: „Ja potrafię” – warsztaty plastyczne.

Kolejne zajęcia wieczorne (19.30-21.00) :

 1. Zajęcia kulturalno-rozrywkowe: Bal mistrzów sportu. Konkurs „Mam talent”.
 2. Zajęcia kulturalno-rozrywkowe: Ognisko z grillowaniem. Edukacja artystyczna: Prezentacja grup. Śpiew piosenek przy ognisku.
 3. Zajęcia kulturalno-rozrywkowe: Karaoke.
 4. Zajęcia kulturalno-rozrywkowe: Pokaz mody i fryzur. Uroczyste zakończenie turnusu.

Ostatni dzień pobytu:
Zajęcia wychowawcze: Śniadanie. Pakowanie, sprzątanie pokoi. Wyjazd.

*Pobyt można wzbogacić o co najwyżej 2 wycieczki autokarowe w czasie 5-ciodniowego turnusu. Wycieczki autokarowe oraz zajęcia zaznaczone pismem pochyłym można realizować w ramach zajęć lekcyjnych


Baza:
Dom Wczasów Dziecięcych w Jodłówce Tuchowskiej może przyjąć od 60 do 140 wychowanków w zależności od pory roku. Organem prowadzącym DWD jest Starostwo Powiatowe w Tarnowie a organem nadzorującym Kuratorium Oświaty w Krakowie, /Delegatura w Tarnowie/.

Aktami regulującymi działalność domu wczasów dziecięcych są: 

1)  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005r. w sprawie ramowych statutów placówek publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 52, poz. 466);

2)  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach ( Dz. U. z 2015r., poz. 1872).


Rezerwacja, organizacja i przebieg turnusu śródrocznego: 


Rezerwacji dokonać należy tylko pisemnie: mailem /turnusy@dwdjt.pl/, listem lub z zakładki Rezerwacja. Ilość wolnych miejsc można znaleźć w zakładce Harmonogram. Tam również wpisujemy wszystkich rezerwujących.

Organizacja turnusu odbywa się na podstawie przesłanego skierowania z macierzystej szkoły ucznia, o którym mowa w zakładce Rezerwacja. Po wniesieniu rezerwacji pisemnej rezerwujący otrzymuje droga mailową wszystkie niezbędne informacje i wymagane dokumenty . Dokumenty te można pobrać w zakładce Rezerwacje.

Po przyjeździe do placówki dzieci i młodzież dzielimy na grupy. Każda grupa wychowawcza ma stałych wychowawców. Zajęcia odbywają się w grupach wychowawczych. Zajęcia lekcyjne natomiast odbywają się w zespołach klasowych.  Zazwyczaj przyjeżdżające klasy są zarazem grupami,  ale dzielimy też czasem na chłopców i dziewczynki. Wychowankowie przebywający w domu wczasów dziecięcych spełniają obowiązek szkolny lub obowiązek nauki przez kontynuowanie nauki zgodnie ze skierowaniem z macierzystej szkoły.

Przyjeżdżający nauczyciele realizują swój tygodniowy przydział zajęć z macierzystej szkoły. Dodatkowo pełnią opiekę na wycieczkach autokarowych /dłuższych niż czas trwania lekcji/, są zobowiązani do interwencji medycznych i wychowawczych tak w ciągu dnia jak i w nocy.

Odpłatność zgodnie z cytowanym wyżej rozporządzeniem MEN wynosi obecnie:
wychowankowie - 34 zł za osobodzień
nauczyciele realizujący w DWD swój tygodniowy przydział godzin z macierzystej szkoły lub zgodnie z umową - 12 zł za osobodzień

W okresie ferii i wakacji odpłatności te ulegają zwiększeniu o stawkę VAT

Pozostali nauczyciele, rodzice, kierowcy i inni przyjeżdżający z grupą - 70 zł  za osobodzień.                              Oferta turnusów śródrocznych i feryjnych:                             


Organizujemy turnusy połączone z nauką szkolną oraz turnusy feryjne:  

 • rekreacyjno-wypoczynkowe ; 
 • ekologiczne;  
 • integracyjne;  
 • profilaktyczno – zdrowotne;  
 • rehabilitacyjne, dla dzieci z wadami postawy, wymowy, schorzeniami górnych dróg oddechowych i dla dzieci alergicznych;  
 • profilaktyczno – wychowawcze dla dzieci i młodzieży zagrożonych patologią i z zaburzeniami zachowania;  
 • kolonie;  
 • zimowiska;
 • maratony przed maturą;
 • turnusy sportowe;
 • i in. w zależności od potrzeb.  
Szczegółowe oferty turnusów specjalistycznych uzgadniamy z zainteresowanymi.
CMS Tractable
Marketing Studio