topZIMOWISKA
ZIELONE SZKOŁY

OBOZY SPORTOWE
KOLONIE
TURNUSY SPECJALISTYC
ZNE
ITP...

 

Dom wczasów dziecięcych, zgodnie z art.2 pkt 7. Ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2015r. poz. 2156 z p.zm.), jest placówką zapewniającą opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania czyli placówką przeznaczoną do okresowego pobytu dzieci i młodzieży w celu wspierania ich fizycznego i psychicznego rozwoju oraz wzmocnienia ogólnej kondycji psychofizycznej i kształtowania zachowań prozdrowotnych, z wykorzystaniem lokalnych warunków klimatycznych. Dom wczasów prowadzi działalność dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.

 

Misja Domu Wczasów Dziecięcych w Jodłówce Tuchowskiej:

Kształcimy i wychowujemy dzieci i młodzież w środowisku, o środowisku, przez środowisko, dla środowiska.

 


WARSZTATY WIKLINIARSKIE
Zapraszamy do Gospodarstwa "Pod Skałką" ...

Zapraszamy zainteresowanych do wcześniejszej rezerwacji

Zmiana organizacji DWD -OBIEKT W KOŁKÓWCE
Prawdopodobnie od roku szkolnego 2017/2018 w Kołkówce zostanie powołany odrębny dom wczasów dziecięcych dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej. /Interpretacja MEN co do obiektów tego samego domu wczasów/.

CMS Tractable
Marketing Studio